NIEUWS


BELASTINGDIENST GEEFT EENMANSZAKEN NIEUW BTW-IDENTIFICATIENUMMER (10-10-2019)

 

Vandaag ontvangt de eerste groep mensen met een eenmanszaak van de fiscus een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). 

In totaal ontvangen deze maand circa 1.3 miljoen ondernemers dit nieuwe btw-id.

 

Geen BSN meer in btw-id

In het nieuwe btw-id is het BSN van de ondernemer niet langer verwerkt. 

Zo wordt de privacy van de ondernemer beter gewaarborgd. 

Het nieuwe btw-id is geldig vanaf 1 januari 2020. De Belastingdienst verzendt de brieven deze maand al, zodat een ondernemer nu al voorbereidingen kan treffen, zoals het aanpassen van briefpapier en het informeren van de boekhouder.

 

Btw-id vermelden op facturen en website

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer dat bestaat uit een reeks van 14 tekens. 

Vanaf 1 januari 2020 moeten ondernemers het btw-id op facturen en hun website vermelden om zich te identificeren als btw-plichtig ondernemer. 

Daarmee voldoen zij aan de wettelijke eisen. 

Voor handel binnen de EU is het belangrijk dat mensen met een eenmanszaak hun btw-id tijdig doorgeven aan hun leveranciers.

 

Huidig nummer voor communicatie fiscus

Ondernemers houden hun huidige btw-nummer voor communicatie met de Belastingdienst en voor de btw-aangifte.

 

 


Wet WWFT is aangescherpt (25-07-2018)

 

De Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme is aangepast. De aanpassingen in de wet zijn ontleend aan de Vierde anti-witwasrichtlijn van de EU.

 

Voor u is onder andere de verlaging van meldgrenzen belangrijk.

De grens vanaf welke transactie, waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt, moet worden gemeld, is verlaagd van €15.000 naar €10.000.

 

Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen dienen transacties te melden waarbij deze goederen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, indien het contant te betalen bedrag €20.000 of meer bedraagt. Dat was €25.000.

 

 

 


Weer onvoldoende voor BelastingTelefoon (14-05-2018)

Jaarlijks ritueel: slecht rapportcijfer. 

De BelastingTelefoon wordt ieder jaar door de Consumentenbond beoordeeld. Door zogenaamde ‘mysterybellers’ wordt er getoetst of de medewerkers van de BelastingTelefoon juiste en volledige antwoorden geven. Het resultaat valt net zoals voorgaande jaren flink tegen. De Consumentenbond waardeert de BelastingTelefoon op dit moment met een magere 5,4.

 

Specialisten ingezet. 

Dit cijfer is nog wat hoger dan de 4,8-waardering van rond de jaarwisseling. Reden hiervoor is dat de Belastingdienst is begonnen met het doorverbinden van vraagstellers naar specialisten per onderwerp. Daardoor komen fiscaal inhoudelijke vragen vaker terecht bij goed opgeleide medewerkers. De kwaliteit is echter over het algemeen nog steeds onvoldoende. Minister Hoekstra heeft beterschap beloofd voor het einde van het jaar. 

 

Let op. 

Als u zekerheid wilt, kunt u uw fiscale vraag over het algemeen beter schriftelijk aan de Belastingdienst voorleggen. Alleen dan bent u er zeker van dat het antwoord van de Belastingdienst eventueel ook bij de rechter standhoudt.

 

 


Schenken op papier, hoe werkt dat nu goed? (18-12-2017)

Schenken op papier (schuldigerkenning uit vrijgevigheid) is een veelgebruikte manier om de fiscus het nakijken te geven, maar dan moet u het wel goed doen. Waar gaat het om? Hoe werkt dat nu goed zonder fiscaal gedoe?

 

Vermogen versus contanten. 

Veel mensen (hierna beperken we ons tot ouders in relatie tot hun kinderen) hebben wel vermogen, maar geen geld. Bijvoorbeeld omdat ze letterlijk ‘steenrijk’ zijn; hun vermogen zit vast in hun huis.

 

Toch schenken? 

Hoe kan er dan toch geschonken worden? Het antwoord is eenvoudig, door een schenking op papier te doen. Daarbij maakt de schenker nog geen geld over, maar hij verklaart schriftelijk uit vrijgevigheid een bedrag schuldig te zijn. Door die schuldigerkenning heeft de schenker een schuld aan de ontvanger. De ontvanger kan het geld in de regel pas opeisen als de schenker overlijdt. Dat is plezierig, want het zou zoals gezegd moeilijk zijn om de schenking ook daadwerkelijk uit te betalen. Let op. Ook bij een papieren schenking moet door de begiftigde aangifte schenkbelasting worden gedaan als de schenking hoger is dan de bestaande schenkingsvrijstelling.

Driemaal voordeel behalen

Gevolgen. Een op papier geschonken bedrag is een echte - maar nog niet-opeisbare - schuld. Daarvan kunt u als het ware driemaal profiteren. Allereerst komt deze schuld in aftrek op uw met erfbelasting belaste nalatenschap. Dat bespaart dus erfbelasting. In de tweede plaats kan een schenking voordelig uitpakken voor de eigen bijdrage in de Wlz 2017 (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ). Tenslotte mag tijdens uw leven de schuld in box 3 worden meegenomen. Zolang u leeft, bespaart u dus jaarlijks inkomstenbelasting. Dat beeld heeft een keerzijde. Een schuldigerkenning bij leven is een schenking die belast is voor het recht van schenking. Maar vaak kan daarbij een beroep op een (al dan niet jaarlijkse) schenkingsvrijstelling worden gedaan. 

Tip. Door te werken met kleinere bedragen is er in de regel ook nog sprake van een lager tarief in vergelijking met de situatie dat de erfenis in één keer opkomt. 

Let op.  Bij de begiftigde is het schuldig erkende bedrag voor de inkomstenbelasting een bezitting en dus belast in box 3. Natuurlijk kan er gebruik gemaakt worden van de vrijstelling in box 3.

 

Hoe gaat het goed?

Het blijft opletten. 

Voordelig dus en niet zo moeilijk. Toch blijft het opletten, want als u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen, moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Wilt u het schuldig erkende bedrag in aftrek kunnen brengen op de erfenis, dan moet de schuldigerkenning door een notaris in een notariële akte vastgelegd worden. 

Let op. Iedere papieren schenking moet in een notariële akte worden bekrachtigd. Een repeterende schenking (een schenkingsovereenkomst waarin door een schenker meerdere schenkingen worden opgenomen, vaak ter grootte van het jaarlijks vrijgestelde bedrag) werkt fiscaal niet.

 

Wat met de rente?

Jaarlijks betalen. Ook moet tijdens de duur van de schuldigerkenning over het geschonken bedrag jaarlijks minimaal 6% rente betaald worden. Die rente moet ook daadwerkelijk betaald worden (dus niet schuldig gebleven worden). 

Tip. Het hoge rentepercentage van 6% geldt sinds 1 januari 2010. Papieren schenkingen van voor 2010 met een lager rentepercentage kunnen toch het beoogde gevolg hebben als de afgesproken rente destijds marktconform was.

 

Op papier schenken kan erfbelasting besparen (de schuld komt in aftrek op de belaste nalatenschap), voordelig uitpakken voor de eigen bijdrage Wlz en tijdens uw leven is dit een box 3-schuld. Driemaal voordelig dus, maar doe het wel goed. Leg het vast in een notariële akte en betaal jaarlijks 6% rente.

 

Bron: Indicator

 

 


Denksport is voor de btw geen sport (17-11-2017)

 

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw voor de diensten die zij verrichten aan de leden zodat de leden kunnen sporten. Het Europese Hof van Justitie heeft, naar aanleiding van prejudiciële vragen, geoordeeld dat activiteiten die worden gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, niet onder het begrip sport in de zin van de Richtlijn vallen.

 

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw voor de diensten die zij verrichten aan de leden zodat de leden kunnen sporten. Het Europese Hof van Justitie heeft, naar aanleiding van prejudiciële vragen, geoordeeld dat activiteiten die worden gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, niet onder het begrip sport in de zin van de Richtlijn vallen.

 

Het ging in deze zaak om de btw die moest worden afgedragen over inschrijfgelden voor wedstrijdbridgetoernooien die worden georganiseerde door de Engelse Bridge Bond. Deze bond vond dat deze inschrijfgelden waren vrijgesteld op basis van de Richtlijn: de lidstaten kunnen een vrijstelling verlenen voor sommige diensten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en welke door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijk opvoeding doen.

De rechter, die de prejudiciële vragen heeft gesteld, geeft aan dat wedstrijdbridge de inzet van hoge geestelijke vaardigheden, zoals logica, lateraal denken, strategie en geheugen, vergt en dat de regelmatige beoefening ervan zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid ten goede komt. De vraag is dan ook of zogenoemde ‘geestelijke’ sporten, zoals dit spel, onder het begrip ‘sport’ in de zin van deze Richtlijn vallen en daarmee in aanmerking komen voor de vrijstelling.

 

Omdat het begrip sport in de Richtlijn niet wordt gedefinieerd, moet worden aangesloten bij de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan. Doorgaans is sport een activiteit die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke component. Een activiteit die de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevordert, is volgens het Hof niet voldoende om tot de slotsom te komen dat deze activiteit onder het begrip sport valt. Het feit dat de activiteiten ook in wedstrijdverband worden beoefend, maakt daarbij niet uit. Een activiteit, zoals wedstrijdbridge, die wordt gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component valt niet onder het begrip sport in de zin van de Richtlijn.

 

De verenigingen die bridgewedstrijden of -toernooien organiseren kunnen op basis van deze uitspraak geen gebruik maken van de btw-vrijstelling voor sport. Ook andere verenigingen die een denksport beoefenen, zoals bijvoorbeeld dammen, go en schaken, worden door deze uitspraak geraakt.

 

 

Bron: EU HvJ 26-10-2017, nr. C-90/16 (ECLI:EU:C:2017:814)

 

 


Via gratis app, het Handelsregister gratis inzien (10-11-2017)

 

Sinds kort kunnen ondernemers voortaan 30 keer per jaar gratis het Handelsregister inzien. Dat kan via de KvK- applicatie Handelsregister. 

 

Deze ‘KvK App Handelsregister’ kunt u downloaden in de appstores van Apple en Android. Via deze maatregel wil de Kamer van Koophandel de drempel verlagen om te controleren met welke (contract) partij u als ondernemer te maken heeft. Zeker als met uw transacties veel geld gemoeid is of het debiteurenrisico erg hoog is. U wilt immers niet tegen de lamp lopen en met de gebakken peren blijven zitten als u eigenlijk vooraf had kunnen weten dat die klant de zaken financieel, fiscaal of anderszins niet voor elkaar heeft. Dat kunt

u namelijk wel nagaan.

 

Zo kunt u bijv. de jaarrekeningen over de afgelopen boekjaren opvragen van het bedrijf waarmee u zaken wilt doen. Ook kunt u bijv. de concernrelaties checken: met welke andere vennootschappen of ondernemingen is een rechtspersoon verbonden als functionaris of enig aandeelhouder (vooral belangrijk bij een klant met een BV!). 

 

Door de gratis app te downloaden, kunt u elk jaar 30 keer gratis inzage krijgen in het Handelsregister. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een klant checken waarmee u zaken wilt doen en de belangen erg groot zijn.

 

 

Bron: Indicator

 


Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017 omhoog!  (20-06-2017)

 

Per 1 juli 2017 wordt het wettelijk minimumloon (het WML) van werknemers van 22 jaar en ouder verhoogd naar € 1.565,40 per maand. Let op. Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog. Jongeren van 22 jaar hebben voortaan recht op het volledige minimumloon en het loon van jongeren van 18, 19, 20 en 21 jaar stijgt mee.

 

Bron: Indicator

 


Belastingdienst mag gegevens snelwegcamera's niet gebruiken (24-02-2017)

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de controle door de Belastingdienst op het privégebruik van een auto van de zaak.

 

Bij de controle van een rittenregistratie inzake de bijtelling van een auto van de zaak maakt de Belastingdienst gebruik van gegevens die met vaste camera’s boven de weg worden verzameld. Dit noemt men ook wel ANPR (automatic number plate recognition)-gegevens. De Hoge Raad, 24.02.2017 (HR:2017:286, 287 en 288), heeft nu beslist dat het gebruik van deze ANPR-gegevens niet is toegestaan. Volgens de Hoge Raad handelt de Belastingdienst hiermee in strijd met artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (beschermd privéleven). Het aldus verzamelen en gebruiken van de door de ANPR-camera’s vastgelegde gegevens, past volgens de Hoge Raad bovendien niet binnen de (algemene) wettelijke taak die de Belastingdienst heeft.

 

De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst ANPR-gegevens niet mag gebruiken bij de controle op het privégebruik van de auto van de zaak.

 

Bron: Indicator

 


Scannen, mailen, klaar (11-2-2017)

Bij Administratiekantoor Balance Finance kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw bonnen en facturen rechtstreeks naar uw boekhouding te mailen. Op die manier raakt u nooit meer bonnetjes kwijt. Wilt u hier meer informatie over, neem dan even contact met ons op.

 


Update klanten pagina (8-2-1017)

e-kilometerregistratie toegevoegd

 


Update klanten pagina (5-2-2017)  

Diverse notities, waaronder de notitie gebruikelijk loon DGA.

 


Procedure btw-teruggaaf eenvoudiger

Uw organisatie kan de btw op een oninbare vordering terugvragen bij de Belastingdienst. Vanaf 2017 is deze procedure vereenvoudigd.

 

Huidige regeling. Heeft u een afnemer die een factuur niet kan of wil betalen? Dan kunt u de Belastingdienst per brief (en niet in uw periodieke btw-aangifte!) verzoeken om teruggaaf van de eerder door u afgedragen btw op deze factuur. Het verzoek moet binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering worden ingediend.

 

Oninbaarheid aantonen. Het recht op een btw-teruggaaf ontstaat op het tijdstip dat duidelijk is dat de factuur niet meer betaald wordt. Dit moet u aannemelijk maken, maar dat is vaak erg lastig. Hierdoor loopt u het risico dat uw verzoek te vroeg of te laat bij de fiscus is ingediend.

 

Vanaf 2017. In de praktijk wordt deze gehele procedure als ingewikkeld en tijdrovend ervaren. Om die reden heeft het kabinet op Prinsjesdag een wetsvoorstel ingediend om de teruggaafregeling vanaf 2017 te vereenvoudigen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een vordering oninbaar is één jaar nadat deze opeisbaar is geworden en nog niet (geheel) is betaald. U kunt het bedrag van de teruggaaf vervolgens in mindering brengen op de periodieke btw-aangifte. Let op. Als al op een eerder moment vaststaat dat er geen betaling zal worden gedaan, heeft u al eerder recht op teruggaaf. U hoeft dan niet de termijn van één jaar af te wachten, maar u kunt, net als nu, bij de Belastingdienst een afzonderlijk verzoek indienen voor btw-teruggaaf.

 

Overgangsrecht. Voor de huidige vorderingen begint de termijn van één jaar te lopen op 1 januari 2017. Als u dus nu al vorderingen heeft waarvan u verwacht dat ze dit jaar niet meer betaald zullen worden, zult u dus voor btw-teruggaaf ofwel moeten aantonen dat de vordering oninbaar is ofwel moeten wachten tot 1 januari 2018. Leg een dossier aan met correspondentie, aanmaningen, etc.

 

Administratie. Houd in uw administratie goed bij welke facturen na de betalingstermijn nog niet zijn betaald. Let op. Wordt uw vordering alsnog op een later tijdstip betaald? Dan moet u uiteraard de eerder in minder gebrachte btw alsnog afdragen.

Vanaf 2017 heeft u recht op btw-teruggaaf één jaar nadat uw factuur opeisbaar is en nog niet (geheel) is betaald. De btw kunt u dan aftrekken bij uw btw-aangifte

 

Bron: Indicator

 


Belastingwijzigingen 2017!

 

Via deze link kunt u de belangrijkste belastingwijzigingen in 2017 in PDF downloaden. 


Uitfasering pensioen in eigen beheer

 

Stopzetten pensioen in eigen beheer.

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2017 opbouw van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk is. Gedurende drie jaar kan er gekozen worden voor afkoop, omzetting in een oudedagsvoorziening, dan wel (na afstempeling tot fiscale balanswaarde) overdracht naar een externe pensioenverzekeraar.

 

Formaliteiten.

Het stopzetten van verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer zou nog voor 1 januari 2017 via een aandeelhoudersbesluit en een wijziging van de pensioentoezegging moeten plaatsvinden, teneinde te voorkomen dat de gehele pensioenvoorziening wordt belast tegen 52% plus 20% revisierente.

 

Tot 1 april 2017.

Weinig tijd dus voor zo’n ingrijpende beslissing. Dat vond de staatssecretaris ook naar aanleiding van Kamervragen bij de behandeling van dit wetsontwerp. Hij geeft DGA’s daarom een extra periode van drie maanden om de laatste stappen te zetten om de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer stop te zetten, de pensioenbrief aan te passen en een eventueel extern verzekerd pensioen terug te halen of extern voort te zetten.

 

Bron: Indicator


Per 1 januari 2017 vervalt de gewichtscorrectie voor hybride personenauto's

 

De vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen per 1 januari 2017.

 

Hybride personenauto’s worden meer als reguliere personenauto’s behandeld en de fiscale stimulering wordt afgebouwd. De eerste stap is dat de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's komt te vervallen en het ledig gewicht bepalend wordt voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting.

Hebt u een hybride personenauto? Dan hebt u in november een brief gekregen over deze wijziging. De wijziging gaat in vanaf de eerstvolgende rekening van 3 maanden in 2017. Vanaf dat moment betaalt u weer motorrijtuigenbelasting over het ledig gewicht van uw personenauto. Met de rekenhulp Bereken uw motorrijtuigenbelasting berekent u hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen.

Voor hybride bestelauto's blijft de gewichtscorrectie tot en met 2020 nog bestaan.

 

Bron: Belastingdienst


Belastingdruk Nederland lager dan gemiddelde EU

 

De belastingdruk in Nederland lag in 2015 met 37,8% van het BBP (de omvang van de economie) lager dan het gemiddelde in de Europese Unie (39,8%). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Door het nieuwe belastingstelsel in 2001 nam de belastingdruk af. Het laagst was die in 2009. De laatste jaren neemt de belastingdruk echter wel weer toe. Hoewel de belastingdruk niet eerder deze eeuw zo hoog was, ligt deze nog altijd onder het niveau van midden jaren negentig. De toename komt voor een kwart door een stijging van de geheven loon- en inkomstenbelasting als gevolg van hogere tarieven in de eerste schijf, aangepaste grenzen van belastingschijven en het inkomensafhankelijk maken van de algemene heffingskorting. Ook hogere inkomsten uit de vennootschapsbelasting, premies zorgverzekeringswet, assurantiebelasting en BTW spelen een rol.

 

Bron: Fiscaal Alert


Handhaving Wet DBA uitgesteld tot januari 2018

 

Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen tot 1 januari 2018 geen boete of naheffing. In de tussenliggende periode gaat het kabinet onderzoeken of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

 

De handhaving wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers krijgen in de periode tot die datum dus geen boetes of naheffingen, behalve evidente kwaadwillenden. Wij gaan een coachende rol vervullen op de werkvloer. Zo wordt duidelijk wat wel en wat niet kan. 

Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.Het ministerie van SZW staat ervoor open om met de sectoren te praten over de mogelijkheden die de Wet werk en zekerheid biedt. Bijvoorbeeld via de cao of ministeriële regeling. Met de maatregelen wil het kabinet de overgang naar de wet DBA voor zzp’ers en opdrachtgevers vergemakkelijken.

 

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage Wet DBA . Ook kunt u voor meer informatie kijken op Modelovereenkomsten: hoe werkt dat?

 

Bron: Belastingdienst


Belastingplan 2017 - wat zijn de voorgestelde veranderingen?

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de begrotingsplannen voor 2017 gepresenteerd. Het belastingplan is onderdeel van de begroting. In het plan staan de voorgestelde veranderingen voor belastingen en toeslagen.

Het belastingplan is pas definitief als de Tweede en Eerste Kamer het hebben aangenomen. Dan leest u er ook meer over op onze internetsite. Tot dat moment kunnen wij er helaas geen vragen over beantwoorden.

U kunt wel het Belastingplan 2017  lezen. Of meer te weten komen over de Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede.

En we houden u op de hoogte van wat wij intussen doen om ons voor te bereiden op het definitieve belastingplan. Lees hier meer over op Uitvoering Belastingplan door Belastingdienst en in het blog De kracht van eenvoud.

 

Bron: belastingdienst